Vækstfonden kort fortalt


Formål

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Ifølge loven skal Vækstfonden fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

Økonomisk fundament

Vækstfondens finansieringsmidler kommer fra flere kilder:

  • Grundkapitalen ved etableringen i 1992 var på 2 mia. kr. Ultimo 2013 var vores egenkapital på 2,7 mia. kr., og likvide beholdninger inklusive værdipapirer udgjorde 653,2 mio. kr. Egenkapitalen påvirkes på almindelig vis af overført over- og underskud samt af kapitaltilførsel fra Erhvervs- og Vækstministeriet.
  • En række statslige bevillinger, som helt eller delvis finansierer vores låne- og kautionsaktiviteter.
  • Lånoptagelse i forbindelse med Vækstlån. 
  • Lånoptagelse til finansiering af Vækstfondens kapitalindskud i Dansk Vækstkapital.

Vision

Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i danske virksomheder.

Mission

Vi medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder.
Det gør vi ved at:

  • sætte ind, hvor det finansielle marked tøver
  • fokusere på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling
  • investere i fonde og virksomheder, yde lån og stille kautioner
  • samarbejde med private, hvor det er muligt. 


STRATEGI

Som en del af det danske økosystem for vækst og iværksætteri samarbejder vi bl.a. med andre investeringsfonde, private investorer, pensions-, penge- og realkreditinstitutter, innovationsmiljøer, de regionale Væksthuse, Accelerace og CONNECT Denmark. Vores strategi udmøntes på tre hovedindsatsområder:

1. LÅN OG KAUTIONER TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vi yder lån til små og mellemstore virksomheder med fornuftige vækstplaner, som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed eller har for lidt egenkapital til at få et lån i banken. Desuden kautionerer vi for små og mellemstore virksomheders lån, garantier og kreditter til forretningsudvikling i penge- og andre finansieringsinstitutter. På den måde kan virksomheder og iværksættere få adgang til lånefinansiering, som de ikke ellers ville kunne opnå. 

2. Investeringer i fonde

Vi investerer i private fonde, som derefter investerer kapitalen i virksomheder. Investeringerne i fonde sker altid i tæt samarbejde med private investorer, så vores kapital kommer til at fungere som en løftestang for markedet. Det betyder, at når Vækstfonden via en fond investerer 1 kr., vil virksomhederne i sidste ende typisk få tilført mere end 10 kr.

3. Investeringer i opstartsvirksomheder

Vi investerer med egenkapital i opstartsvirksomheder, der har et stort vækstpotentiale, men som har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Investeringerne sker sammen med private investorer eller andre offentlige aktører som fx innovationsmiljøerne. Vores første investering sker som regel i de tidlige faser, og vi medvirker til at finansiere virksomhederne helt frem til exit.

 

Aktiviteter og effekter

Siden 1992 har vi medfinansieret flere end 5.000 danske små og mellemstore virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 13 mia. kr. Virksomhederne havde i 2013 tilsammen en omsætning på mere end 51 mia. kr. og flere end 33.000 ansatte. 

LÅN OG KAUTIONER

I alt havde vi ved udgangen af 2013 ydet lån og kautioner til ca. 4.100 virksomheder for et samlet lånebeløb på ca. 7 mia. kr. Heraf udgør Vækstlån 55 virksomheder for i alt ca. 184 mio. kr. Ansvarlige lån udgør 9 virksomheder for i alt ca. 79 mio. kr. Og kautioner udgør 4.049 virksomheder for i alt 6,7 mia. kr. Vi fik mulighed for at yde Vækstlån og Ansvarlige lån i december 2012. Den samlede opgørelse over kautioner tæller både den nuværende og tidligere ordninger.  

Investeringer i fonde

Vækstfonden havde ved udgangen af 2013 givet kapitaltilsagn til 25 fonde for et samlet beløb på 4,6 mia. kr., hvoraf 3,8 mia. kr. er investeret pr. 31. december 2013. Disse fondes portefølje bestod ultimo 2013 af i alt 162 virksomheder. Desuden har 25 venturefinansierede virksomheder siden 2011 fået Syndikeringslån for i alt 100,6 mio. kr. 

Herudover har Vækstfonden givet kapitaltilsagn på 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital. Dansk Vækstkapital er en fund-of-funds, der blev etableret i 2011 med en selvstændig bestyrelse og Vækstfonden som sekretariat. Dansk Vækstkapital har frem til udgangen af 2013 givet kapitaltilsagn til 11 fonde for et samlet beløb på 2,6 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. er investeret pr. 31. december 2013. 4 af fondene i Dansk Vækstkapitals portefølje indgår også i Vækstfondens egen fondsportefølje. Fondene i Dansk Vækstkapitals portefølje havde ved udgangen af 2013 investeret i 52 virksomheder.

Investeringer i virksomheder

Siden 2001 har vi foretaget direkte investeringer i 151 virksomheder. I dag sker det gennem investeringsafdelingen VF Venture, som i 2013 investerede i 6 nye virksomheder. Samlet bestod porteføljen af 39 virksomheder ved udgangen af 2013.