Politik for samfundsansvar

 

I Vækstfonden udviser vi samfundsansvar både internt og i forhold til vores omgivelser. Vi tager udgangspunkt i, at vi har et samfundsansvar både som virksomhed og som investor. Vores holdning til samfundsansvar bygger på principperne i FN's Global Compact, der integrerer hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi har endvidere tilsluttet os FN's principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), da vores rolle som finansieringspartner er der, hvor vi har den største berøringsflade med omverdenen. Derigennem forpligter vi os til årligt at rapportere om efterlevelsen af disse principper. 

Vores tilgang til overholdelse af samfundsansvar er oplysning og dialog, og vi ønsker at samarbejde med interessenter, der udviser en adfærd, der svarer til såvel generelt anerkendte som vores egne standarder for samfundsansvar. Vi lægger vægt på, at vores holdninger til samfundsansvar omsættes til konkrete handlinger og løbende forbedringer.

Da vi er en relativt lille organisation, består vores mulighed for at påvirke omverdenen i en samfundsansvarlig retning først og fremmest i at inddrage CSR-forhold i vores vurdering af og samarbejde med de mange virksomheder og fonde, som vi medfinansierer. 

VÆKSTFONDEN SOM INVESTOR

Fokus for Vækstfondens finansieringsaktiviteter er små og mellemstore virksomheder i Danmark. Da fondene og virksomhederne i vores porteføljer er vidt forskellige, fokuserer vi på indsatsområder, der er relevante i hvert enkelt tilfælde, og ikke på et fast sæt af regler. Vores tilgang til samfundsansvar som investor er baseret på dialog, oplysning og samarbejde.

Konkret gør vi følgende:

  • Vi inddrager spørgsmål om samfundsansvar i de undersøgelser, som går forud for beslutning om at stille medfinansiering til rådighed.
  • Vi stiller krav om, at fonde og virksomheder, vi medfinansierer, forholder sig til etik og miljø i deres rapportering til os.
  • I virksomheder, hvor Vækstfondens medarbejdere er med i bestyrelsen, indgår det i forretningsordenen for virksomhedernes bestyrelser, at samfundsansvar drøftes mindst en gang årligt på øverste ledelsesniveau.

Det er vigtigt for Vækstfonden, at virksomhederne lever op til deres samfundsansvar. Gør de ikke det, går vi i dialog med virksomhederne med det formål at få dem til at rette op på forholdene.

VÆKSTFONDEN SOM VIRKSOMHED

Vækstfonden som virksomhed har fire indsatsområder vedrørende samfundsansvar. 

1. Antikorruption

I Vækstfonden lægger vi stor vægt på at sikre, at der ikke opstår tvivl om vores uafhængighed i forhold til de opgaver, vi løser. Vi har derfor fastlagt en række retningslinjer, der skal minimere risikoen for, at man kan så tvivl om vores medarbejderes uafhængighed.

Retningslinjerne omfatter modtagelse af gaver og lignende fra samarbejdspartnere og kunder, deltagelse i faglige arrangementer og netværksaktiviteter samt medejerskab og deltagelse i bestyrelsen for virksomheder, som Vækstfonden medfinansierer. Retningslinjerne kommunikeres løbende til vores medarbejdere - herunder i forbindelse med ansættelsesprocesser - og fungerer i dagligdagen som fælles standard for hensigtsmæssig og forsvarlig adfærd.

2. Medarbejdere

Vækstfonden er en videnbaseret virksomhed, og medarbejderne er derfor vores vigtigste aktiv. Det er vores opfattelse, at en arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever at have ansvar og indflydelse og løbende udvikler deres kompetencer, er det bedste grundlag for langsigtet jobtilfredshed og dermed den bedste forebyggelse af nedslidning og jobrelateret stress. I hverdagen lægger vi derfor stor vægt på dialog og information. I 2013 har vi haft særligt fokus på trivsel og ledelsesudvikling. Vi foretager årligt en måling af alle medarbejderes tilfredshed, engagement, ansvarlighed og kendskab til målsætninger og forpligtelser. I 2014 arbejdes der med fortsat ledelses- og organisationsudvikling.

Vækstfonden har som virksomhed fokus på lige muligheder og en kønsmæssigt balanceret sammensætning af medarbejderstaben. I Vækstfondens bestyrelse er der 4 mænd og 2 kvinder. Ifølge lov om Vækstfonden er Vækstfondens bestyrelse udpeget af erhvervs- og vækstministeren.

3. Leverandører

Vækstfonden ønsker ikke at samarbejde med leverandører, der handler i strid med FN's Global Compact-principper for samfundsansvar. Vi foretager ikke en aktiv udvælgelse af leverandører, med udgangspunkt i at leverandørerne har tilsluttet sig og overholder FN's Global Compact. Bliver vi imidlertid opmærksomme på, at en af vores leverandører ikke overholder disse principper eller i øvrigt handler på en måde, som Vækstfonden finder uansvarlig, vil vi påbegynde en dialog og i yderste konsekvens afbryde samarbejdet.

4. Miljø

Vækstfondens arbejdsområde indebærer almindelige kontoraktiviteter, forretningsrejser og virksomhedsbesøg. Vores miljøpåvirkning består derfor af det relaterede energi- og ressourceforbrug, som vi forsøger at begrænse mest muligt. Det gør vi bl.a. ved at genbruge papir, ved elsparetiltag og ved at begrænse omfanget af vores rejseaktivitet ved brug af videokonferencer.

Mål for samfundsansvar 

I de kommende år vil Vækstfonden komme i endnu tættere kontakt med et større antal virksomheder end hidtil i forbindelse med vores låneprodukter, som vi indførte i 2013. Dette arbejde fortsætter i 2014. I 2014 vil vi derfor fortsat have fokus på forankring og italesættelse af ansvarlig forretningsadfærd for netop denne gruppe virksomheder. Alle virksomheder, der opnår medfinansiering, tiltræder en erklæring om samfundsansvar, der flugter med vores egen politik for samfundsansvar. 

Vækstfonden overvejer, hvordan der på et praktisk og relevant grundlag løbende kan skabes positiv opmærksomhed omkring samfundsansvar både blandt medarbejderne og virksomhederne. Formålet er at bidrage til, at samfundsansvar bliver indarbejdet i vækstvirksomhedernes beslutningsstrukturer og risikostyring fra et tidligt tidspunkt.