Risikostyring og videnressourcer

 

Vækstfondens aktiviteter er påvirket af en række risici, som kan få betydelige konsekvenser for fondens årsregnskab og mulighederne for at fortsætte aktiviteterne. Vækstfonden arbejder derfor fortløbende på at vurdere disse risici med henblik på at etablere en passende risikoforebyggelse.

Vi etablerede i 2012 en risikokomité, som har til opgave at have opmærksomhed på tværgående risikoproblemstillinger samt sikre en struktureret og relevant risikorapportering til bestyrelse og ledelse. Risikokomiteen følger løbende op på risici, handlingsplaner og opfølgning herpå. Risikokomiteen udarbejder en årlig rapportering til bestyrelsen.

Introduktionen af og stigende efterspørgsel i 2013 på de nye låneprodukter (omfattende Ansvarlige lån og Vækstlån) har betydelig indflydelse på risikobilledet. Indgangen af låneansøgninger har været stigende over året og forudses også at være stigende i 2014. For at reducere kreditrisikoen i forbindelse med de nye låneprodukter, herunder imødegå øgede krav til kvaliteten i kreditgivningen, har Vækstfonden bl.a. etableret en intern kreditfunktion og implementeret et banksystem til processtyring og porteføljehåndtering af låneengagementer. Det vurderes, at den operationelle og forretningsmæssige risiko er øget. For at reducere denne risiko er der implementeret en række tiltag, herunder fast tilknytning af HR-ledelseskonsulent, styrkelse af it-supportfunktionen og elektronisk dokumenthåndtering.

Beskrivelse af risici

Vækstfondens specifikke finansielle og operationelle risici vurderes at vedrøre følgende områder:

 • Likviditetsrisiko (adgangen til likviditet i et omfang, der er tilstrækkeligt til at opfylde tilsagn og målsætninger)
 • Markedsrisiko (udvikling i markedet for handel med virksomheder, den generelle økonomi, renter og valuta)
 • Kreditrisiko i forbindelse med udstedelse af lån og garantier (tilbagebetalingsevne og -vilje hos de virksomheder, Vækstfonden medfinansierer) samt den aktive kautionsportefølje under den gamle ordning
 • Operationelle risici (de processer, medarbejdere og systemer, der bærer driften)
 • Forretningsrisici (strategisk placering i markedet, investeringsfokus, image/omdømme).

De to sidstnævnte typer risici er i den efterfølgende omtale underopdelt således:

 • Forvaltning af aktiver
 • Administrative systemer og it
 • Juridiske risici
 • Interessenthåndtering
 • Organisation og medarbejdernes kompetencer.

Vi har i det følgende skitseret den risikoforebyggelse, Vækstfonden udøver. For de finansielle risicis vedkommende henvises endvidere til note 26.

Likviditetsrisiko

Vækstfonden har betydelige finansielle forpligtelser i relation til investeringstilsagn over for fonde og porteføljeselskaber samt eventuelle fremtidige tab på aktive kautioner. Forpligtelserne skal indfries inden for en tidshorisont på ti år, men hovedparten af tilsagnene forventes at forfalde inden for de kommende fem år.

Omfanget af de omtalte forpligtelser overstiger frem til 2014 de samlede likvide beholdninger inklusive værdipapirer, hvorefter de forventede pengestrømme medfører en stigning i likviditeten, således at overforpligtelsen forventes at bortfalde i 2015. Dog påhviler der til stadighed en risiko for, at provenuet fra realiseringen af eksisterende investeringer i porteføljevirksomheder og fonde ikke er tilstrækkeligt til at dække afgivne forpligtelser. Endvidere omfatter likviditetsrisiko muligheden for, at tabene på indgåede kautioner overstiger hensættelserne indregnet i de finansielle forpligtelser.

Vækstfonden forholder sig løbende til omfanget af de forventede og nødvendige opfølgningsinvesteringer i porteføljevirksomheder og fonde samt forventede udbetalinger på afgivne kautioner og sammenholder disse forventninger med det estimerede tilbageløb i form af exitprovenu samt eksisterende likviditetsreserve.

Beslutninger om indgåelse af nye investeringstilsagn beror altid på en grundig vurdering af de fremtidige forventede udbetalinger på allerede afgivne tilsagn og tilbageløb fra salg eller børsnotering af porteføljevirksomheder.

Vækstfondens investering i Dansk Vækstkapital finansieres via langfristet lånoptagelse hos de pensions- og forsikringsselskaber, som er medejere af Dansk Vækstkapital. Lånene tilbagebetales i takt med de løbende realiseringer fra Dansk Vækstkapital, og den endelige tilbagebetaling skal senest finde sted i 2027. På den baggrund forventer vi ikke, at investeringen i Dansk Vækstkapital får likviditetsmæssig betydning for Vækstfonden i de kommende 10-12 år.

Aktivitetsniveauet på udlånsområdet er steget betydeligt. Vi forventer at foretage låneudbetalinger i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. i 2014. Aktiviteten er fuldt lånefinansieret og vil derfor isoleret set ikke påvirke likviditeten.

Markedsrisiko, investeringer

Vækstfondens kerneaktivitet består i at yde medfinansiering til små og mellemstore vækstvirksomheder - enten direkte gennem egenkapitalinvesteringer og ydelse af lån eller indirekte gennem investeringer i venturefonde og Dansk Vækstkapital samt udstedelse af kautionstilsagn.

Værdien af vores investeringer er påvirket af de økonomiske konjunkturer. Vækstfonden har kun ringe mulighed for at forebygge disse makroøkonomiske risici. Den mest markante markedsrisiko, som påvirker Vækstfonden, er en markant stigning i den korte rente på pengeinstitutternes udlån til SMV-segmentet, markedet for virksomhedshandler og det generelle klima for handel med børsnoterede aktier.

Vækstfondens portefølje omfatter fire børsnoterede selskaber, hvis værdi tilsammen udgør ca. 320 mio. kr. ultimo 2013. Variationer i børskursen på disse aktier, der kan være betydelige, påvirker Vækstfondens resultat.

Investeringsrisikoen drejer sig herudover primært om, hvorvidt Vækstfonden investerer i virksomheder og kapitalforvaltere med de rette forudsætninger for at opnå succes, og om Vækstfonden løbende er i stand til at forsvare og udbygge værdien af investeringerne. Sker det ikke, vil vi kunne komme i konflikt med lov om Vækstfonden, som stipulerer, at bestyrelsen i forvaltningen af Vækstfondens midler skal sigte imod, at egenkapitalen udgør mindst 1,7 mia. kr.

Risikostyringen fokuserer på at sikre, at investeringsprocesserne indeholder en hensigtsmæssig struktur for undersøgelse af og beslutning om medfinansiering, at processen for indgåelse af investeringsaftaler følger fastlagte forløb og forhandles ud fra fastlagte standarder, og at Vækstfonden - afhængig af investeringens karakter - følger porteføljeselskaberne på relevant måde efter foretagelse af investeringen.

Markedsrisiko, valuta

Vækstfondens aktiviteter er rettet mod danske virksomheder, og finansieringstransaktioner gennemføres i al væsentlighed i danske kroner. Vi er derfor kun i begrænset omfang eksponeret for valutakursudsving, også selvom Vækstfonden, primært via vores investeringer i fonde, har ejerandele i udenlandske virksomheder, hvor værdien er påvirket af valutakursudsving.

Vi foretager derfor ikke valutakurssikring af vores investeringer.

Kreditrisiko, udlånsaktiviteter

Vækstfonden har en stigende kreditrisiko, i forbindelse med at udlånsporteføljen forøges. Kreditrisikoen er risikoen for, at de virksomheder, som modtager et lån, ikke er i stand til at imødekomme tilbagebetalingen inklusive renter.

Risikostyringen består primært i at sikre en effektiv proces for kreditvurdering. Derfor bliver hvert udlån bevilget efter et dobbeltsikringsprincip, og alle virksomheder bliver besøgt af minimum to kundechefer. I kreditvurderingen indgår en ratingmodel, hvor både finansielle nøgletal, ledelses- og markedsforhold indgår. Der foreligger reviderede kreditpolitikker, som løbende er blevet godkendt af Vækstfondens bestyrelse.

I forbindelse med væksten i porteføljen af lån og Vækstgarantier er der konstateret et behov for opbygning af en funktion med fokus på sikring af kvaliteten i porteføljen. I 2013 blev det derfor besluttet at etablere en kreditfunktion. I slutningen af 2013 blev første skridt taget ved ansættelse af en kreditchef. Kreditfunktionen skal bidrage til, at risikoen for tab på porteføljen begrænses mest muligt, hvorfor der også forventes tilført kreditfunktionen yderligere ressourcer i 2014. Kreditfunktionen vil fremover bidrage med input til eksisterende ledelsesrapportering, kreditovervågning og porteføljeanalyse.

Kreditchefen har en aktiv rolle i kreditkomiteen med ansvar for analyse af risiko baseret på et kvalificeret og oplyst beslutningsgrundlag samt den praktiske del af bevillingsprocessen og tilbagemelding til relevante interne interessenter. Afviger en indstilling fra de gældende kreditpolitikker, inddrages kreditchefen i bevillingen. Kreditvurderingen tager generelt afsæt i evnen og viljen til at kunne forrente og tilbagebetale den optagne gæld. For at sikre dette lægges generelt vægt på personlig hæftelse fra virksomhedsejer.

Det er forventningen, at 2014 i risikomæssig sammenhæng fortsat vil blive domineret af Vækstfondens låneprodukter. Risikostyringsaktiviteterne i 2014 vil derfor også have særligt fokus på dette område.

Kreditrisiko, kautionsaktiviteter

Yderligere har Vækstfonden kreditrisikoen i form af risikoen for at lide tab på kautioner på lån til virksomheder, som ikke kan opfylde deres forpligtelser.

Vækstfonden har frem til ultimo 2012 udstedt kautioner, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet ydede en refusion svarende til de forventede tab ved udstedelsen. Risikoen for, at de realiserede tab på de udstedte kautioner overstiger den modtagne tabsrefusion, bliver båret af Vækstfonden. Denne ordning ophørte i december 2012 og blev erstattet af en ny ordning for Vækstkautioner på op til 2 mio. kr. Den nye Vækstkautionsordning forvaltes af bankerne selv, og risikoen for, at de realiserede tab overstiger tabsrefusionen fra staten, påhviler ligeledes banken.

Den samlede aktive kautionsportefølje under den gamle ordning udgør før hensættelse til tab ultimo 2013 1.981,1 mio. kr. Da kautionerne har en løbetid på op til 10 år, vil Vækstfonden, på trods af at ordningen er under udfasning, fortsat have en betydelig kreditrisiko på porteføljen i de kommende år. Kreditrisikoen på dette produkt vil falde, i takt med at porteføljen nedbringes.

Udstedelsen af kautioner skete ud fra en effektiv proces for kreditvurdering, som bl.a. indebar, at kautioner blev bevilget efter et dobbeltsikringsprincip, og at alle virksomheder blev besøgt af to kautionschefer, som deltog i kreditvurderingen. Vækstfondens kreditkomité har været involveret i alle bevillinger, hvor eksponeringen i den enkelte virksomhed oversteg 8 mio. kr. Desuden har kreditkomitéen haft til opgave at overvåge den løbende tilgang af kautionsansøgninger samt at overvåge den samlede kreditrisiko.

Kautioner over for de primære erhverv udgjorde pr. 31. december 2013 33  pct. af den samlede kautionsportefølje. I forbindelse med Vækstfondens kautionsstillelse til sektoren stillede vi altid krav om, at driften i landbruget var sammenhængende, og at egenkapitalen er stærk nok til at klare en tilpasning af de bogførte jordpriser til de niveauer, som er fastlagt af Finanstilsynet. Endvidere stillede vi krav om nedlukning af spekulative låneforretninger i udenlandsk valuta samt om delvis renteafdækning af realkredit- og banklån. Der har fortsat været meget få tab på denne del af porteføljen.

VF Lån og kautioner følger systematisk op på alle nødlidende og tabsgivende engagementer for i hver enkelt sag at kunne vurdere det forventede omfang af ressourceforbrug til at forfølge krav sat i forhold til forventet økonomisk resultat heraf.

Forvaltning af aktiver, likvid formue

Risikoen, der knytter sig til forvaltningen af aktiver, angår primært risikoen for misbrug, besvigelser og fejlplacering af de likvide midler, herunder obligationsbeholdningen.

Risikostyringen består først og fremmest i at sikre, at dispositioner vedrørende placering af den likvide formue samt processer vedrørende ind- og udbetalinger følger fastlagte processer, der minimerer risikoen for misbrug og fejl.

Risikostyringen omfatter bl.a. regler om dispositionsadgang (altid to i forening) samt generel funktionsadskillelse. Interne processer for udbetalinger af investeringsbeløb (herunder cash calls fra fonde) følger fastlagte procedurer, som bl.a. omfatter indhentning af nødvendige godkendelser.

Administrative systemer og it

Vækstfondens aktiviteter er baseret på modtagelse, registrering og behandling af en række fortrolige informationer. En væsentlig del af vores daglige aktiviteter er derfor afhængig af moderne informationsteknologi, hvilket i sig selv medfører en risiko, som vi skal sikre os mod. Risiciene omfatter eksempelvis ulovlig adgang til vores it-systemer og data, risiko for virusangreb samt risiko for længerevarende systemnedbrud som følge af fysiske skader på it-systemer.

Vækstfonden har etableret en robust og velfungerende it-infrastruktur med henblik på at imødegå disse risici. Bl.a. er der etableret backup- og failoversystemer, der sikrer, at forretningskritiske systemer kan retableres hurtigt.

Juridiske risici

Vækstfondens juridiske risici kan opdeles i to kategorier:

 • Manglende overholdelse af lovgivning (fx manglende overholdelse af statsstøtteregler, rammer fastsat i lov om Vækstfonden og bevillingsregler)
 • Indgåelse af uhensigtsmæssige kontrakter og investeringsaftaler med tab til følge.

Vækstfonden har med henblik på at forebygge disse risici prioriteret at have egen juridisk afdeling med jurister, der har kompetencer inden for de fagområder, som er specielt relevante for Vækstfonden.

INTERESSENTER

Vækstfonden er en organisation, der befinder sig i et brændpunkt for mange og ofte modsatrettede interesser. Risikoen ved denne placering er, at Vækstfondens formål, aktiviteter og finansieringsprodukter bliver fejlopfattet i den interessentpolitiske debat. Risikostyringen fokuserer på at udbrede faktuelt kendskab til Vækstfondens formål, aktiviteter, produkter og resultater samt komme i dialog med og forstå Vækstfondens interessenter. Således har vi bl.a. i de sidste år holdt to møder i et høringsforum, hvor en række erhvervs- og interesseorganisationer samt repræsentanter for de fem regioner var inviteret til at deltage.

ORGANISATION OG VIDENSRESSOURCER

Vækstfonden er en vidensvirksomhed, hvor medarbejdernes kompetencer, erfaringer og engagement er af væsentlig betydning for de resultater, der skabes. Risiciene, der vedrører organisationen, rammer alle dele af Vækstfondens virksomhed og angår generelt kvaliteten af de beslutninger, der træffes, og de skøn, der udøves. Vækstfonden har bl.a. en mangeårig erfaring inden for ventureinvesteringer og virksomhedsfinansiering i Danmark. Det tilstræbes at opbygge investerings- og finansieringsprocesser, som bygger på denne erfaring. En væsentlig del af denne viden befinder sig hos vores medarbejdere. Derfor arbejder vi generelt på at tiltrække, ansætte og fastholde de medarbejdere, der har de nødvendige kompetencer, erfaringer, værdier og det fornødne engagement.

Vækstfonden har i forbindelse med den høje aktivitet og ændringer af produktpaletten ansat en række nye medarbejdere. Desuden blev der primo 2014 åbnet for yderligere en lokation, således at Vækstfonden nu opererer ud fra tre lokationer (Hellerup, Vojens og Randers). Der er igangsat flere initiativer til at sikre vidensdeling og integration af de nye medarbejdere.