Regnskabsberetning


2013 blev året for introduktion af Vækstlån, mens Ansvarlige lån blev introduceret i sidste halvdel af 2012. I opstartsåret med lån blev der udbetalt lån til 62 virksomheder for samlet 251 mio. kr. Den resultatmæssige effekt af låneporteføljen har i 2013 udgjort 7,4 mio. kr. (2012: 0,3 mio. kr.).

Resultatmæssigt har 2013 været præget af en negativ udvikling på i porteføljevirksomheder i fonde, som Vækstfonden har investeret via afdelingen VF Fonde. Der har således været nedskrivninger på 406 mio. kr. i 67 selskaber.

Dette er delvis opvejet af en meget positiv udvikling i tre porteføljevirksomheder i VF Venture, hvor vi har foretaget opskrivninger på mere end 20 mio. kr. pr. virksomhed (SwipBox, Universal Robots og Muuto).

Årets resultat udgør 8,2 mio. kr. Heraf udgør resultatpåvirkningen fra Vækstfondens investering i Dansk Vækstkapital -34,0 mio. kr. 

2013 har endvidere været præget af lukning af Vækstkautionsordningen. Ultimo 2012 udgjorde kautionsporteføljen mere end 2,0 mia. kr. Aktive kautionsforpligtelser er faldet med 70,1 mio. kr. fra 2.051,2 primo til 1.981,1 mio. kr. ultimo 2013. Antallet af kautioner er i samme periode faldet med 25 fra 1.170 til 1.145. Realiserede tab på kautioner givet til primære erhverv har været præget af de positive konjunkturer og fordelagtige bytteforhold i landbruget, hvilket har medført et ændret skøn af hensættelsen til tab på disse erhverv med en indtægt på 69,3 mio. kr. til følge.

Med et aktivitetsniveau i form af 84 virksomheder, som i 2013 har indgået Vækstkautioner for 294 mio. kr., er vi meget under 2012-niveauet, hvor 301 virksomheder indgik Vækstkaution for 845 mio. kr. Vækstkautioner, der er indgået i 2013, har alle været ansøgt inden lukningen af ordningen ved udgangen af 2012.

Det faldende aktivitetsniveau i ovennævnte kautionsordning er opvejet af kautioner givet via den nye ordning. Her fik ikke mindre end 335 virksomheder kautioner for 376 mio. kr. i 2013.

I det følgende kommenteres hovedposterne i resultatopgørelse og balance.

AFKAST AF OBLIGATIONER M.V.

Afkast af obligationer m.v. omfatter afkast af vores obligationsbeholdning samt forrentning af bankkonti, herunder også renteomkostninger ved repobelåning af vores obligationsportefølje og lån til investeringer i Dansk Vækstkapital. Afkastet udgjorde 4,2 mio. kr. imod 16,0 mio. kr. i 2012. Reduktionen kan henføres til, at der i 2013 bl.a. er tilskrevet renter på de etablerede lån hos pensionskasser til investeringen i Dansk Vækstkapital, og obligationsbeholdningen er omlagt til udelukkende at indeholde variabelt forrentede obligationer.

RESULTAT FRA KAPITALANDELE I FONDE

Resultat af kapitalandele i fonde udgjorde i 2013 et underskud på 82,9 mio. kr. (2012: -5,2 mio. kr.) svarende til et negativt afkast på 3,6 pct. af den bogførte værdi af kapitalandele i fonde primo 2013. Eksklusive resultatpåvirkningen fra Dansk Vækstkapital udgjorde resultatet et underskud på 48,9 mio. kr. i 2013 (2012: 22,9 mio. kr.).

Som omtalt i indledningen har 2013 været præget af nedskrivninger af mange virksomheder i VF Fonde, men også flere betydelige opskrivninger, hvor investeringer i Evolva, Forward Pharma, Prezi, SwipBox og Trustpilot alene bidrager med opskrivninger på mere end 280 mio. kr.

Værdien af kapitalandele i fonde, netto, udgjorde 31. december 2013 2.485,9 mio. kr. (pr. 31. december 2012: 2.295,7 mio. kr.) svarende til 54 pct. af Vækstfondens samlede balancesum og 91 pct. af egenkapitalen.

Der er i 2013 udbetalt 666,7 mio. kr. til fonde, hvilket er en markant stigning fra 2012, hvor udbetalinger til fonde udgjorde 322,4 mio. kr. En meget væsentlig del af denne stigning skyldes Dansk Vækstkapital, som fik udbetalt 359,0 mio. kr., og udbetalingen til de øvrige fonde er dermed på niveau med 2012.

En betydelig del af disse udbetalinger er af fondene benyttet til opfølgningsinvesteringer i forbindelse med den videre udvikling af de enkelte virksomheder. Fondene har i 2013 foretaget i alt 20 nyinvesteringer i danske og udenlandske virksomheder (2012: 25 nyinvesteringer), og den samlede aktive virksomhedsportefølje består ultimo 2013 af 162 virksomheder (ultimo 2012: knap 180 virksomheder).

Tilbageløb fra fonde har udviklet sig positivt med 174,9 mio. kr. fra 218,6 mio. kr. i 2012 til 393,5 mio. kr. i 2013. Heraf kan en væsentlig del henføres til tilbageløb i forbindelse med salg af Zymenex og Trunk Images, begge fra Sunstone Capitals portefølje.

RESULTAT FRA EGENKAPITALINDSKUD OG UDLÅN

Vækstfondens samlede direkte investeringer i virksomheder i form af egenkapitalindskud og lån realiserede i 2013 et overskud på 49,3 mio. kr. mod et underskud på 22,6 mio. kr. i 2012.

2013 har været præget af mange betydelige værdireguleringer af virksomhederne i VF Ventures portefølje. Det fremgår af note 2, at de samlede opskrivninger i 2013 udgjorde 153,5 mio. kr., og nedskrivningerne udgjorde 110,6 mio. kr., hvilket udgør henholdsvis 41 pct. og -29 pct. af den bogførte værdi af egenkapitalindskud til porteføljevirksomheder primo 2013. Hovedparten af opskrivningerne kan henføres til de tre virksomheder, Universal Robots, Muuto og SwipBox, som omtalt i indledningen.

Investeringer i form af både egenkapitalindskud og lån udgjorde i alt 83,3 mio. kr. (2012: 97,6 mio. kr.). Der er foretaget investeringer i 20 virksomheder (2012: 30 virksomheder), hvoraf 6 er nyinvesteringer (2012: 6 nyinvesteringer). Den samlede portefølje består ultimo 2013 i lighed med ultimo 2012 af 39 aktive virksomheder.

Bogført værdi af de samlede investeringer i form af både egenkapitalindskud og udlån til porteføljeselskaber udgjorde pr. 31. december 2013 549,2 mio. kr. (31. december 2012: 439,4 mio. kr.).

VÆKSTKAUTION

I 2013 indgik vi Vækstkautioner for 293,7 mio. kr. til 84 virksomheder (2012: 845,3 mio. kr. til 301 virksomheder) og realiserede et fald i de samlede aktive kautionsforpligtelser fra 2.051,2 mio. kr. ultimo 2012 til 1.981,1 mio. kr. ultimo 2013. Dette fald skyldes en politisk beslutning om udfasning af ordningen til fordel for introduktionen af nye låneordninger i Vækstfonden.

De uudnyttede bevillinger fra staten er overført til den fremadrettede Vækstkautionsordning. De tidligere ordninger udløber dog først, når den sidste kaution er afviklet. Kautionerne har en maksimal løbetid på 10 år fra indgåelsestidspunktet.

Små Vækstkautioner (ny ordning fra december 2012) er en selvforvaltningsordning på kautioner for lån op til 2 mio. kr. Denne ordning har været en stor succes, hvor 335 virksomheder har modtaget en kaution. Til sammenligning fik 176 virksomheder et
Kom-i-gang-lån i 2012.

Grundet meget lave realiserede tab på kautioner til primære erhverv er det besluttet at ændre hensættelsen på kautioner givet til virksomheder i disse brancher. Ændringen går fra en blokhensættelse på 20 pct. (ultimo 2012: 156,2 mio. kr.) af det udestående kautionsbeløb til en detaljeret gennemgang, hvor virksomheder med ringe finansiel performance udtages til en individuel vurdering af hensættelsesbehovet. Ud over den individuelle hensættelse hensættes der blokvis til alle kautioner opdelt i tre kategorier på baggrund af finansiel performance.

Den samlede hensættelse for de primære erhverv udgør 11 pct. (ultimo 2013: 87,9 mio. kr.) efter skønsændringen. Den finansielle påvirkning fra skønsændringen på de primære erhverv i 2013 udgør 69,3 mio. kr.

Samlet set påvirker Vækstkaution årets resultat positivt med 98,6 mio. kr. før administrationsomkostninger mod 35,7 mio. kr. i 2012.

VÆKSTLÅN OG ANSVARLIGE LÅN

Medio december 2012 lancerede VF Lån og kautioner Vækstfondens nye produkt Vækstlån (herunder Vækstlån til iværksættere og Vækstlån til grønne investeringer), mens Ansvarlige lån blev lanceret i marts 2012. Vækstfonden udbetalte i 2013 251,4 mio. kr. til 62 virksomheder under disse ordninger.

Der er i 2013 foretaget nedskrivninger på lån på 14,0 mio. kr. (2012: 0,0 mio. kr.), og bogført værdi udgør 246,7 mio. kr. ultimo 2013 (ultimo 2012: 12,4 mio. kr.).

TILSKUD TIL NETVÆRKSAKTIVITETER

Tilskud til netværksaktiviteter udgjorde 1,7 mio. kr. i 2013 og er dermed faldet i forhold til 2012, hvor posten udgjorde 5,6 mio. kr. Omkostningerne vedrører hovedsagelig tilskud til CONNECT Denmarks afholdelse af sparringsforløb for unge vækstvirksomheder i forbindelse med Proof-of-Business-aktiviteterne, som finansieres af Erhvervs- og Vækstministeriet.

REFUSIONER OG HONORARER

Refusioner og honorarer består af indtægter fra administration af Dansk Vækstkapital og Syddansk Kapital samt omkostningsrefusioner fra staten i relation til kautions- og låneordninger og Proof-of-Business-initiativet. Endvidere indgår i mindre omfang de bestyrelseshonorarer, som medarbejdere i Vækstfonden oppebærer i kraft af Vækstfondens porteføljeforvaltning. Indtægterne herfra udgjorde i 2013 i alt 20,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,4 mio. kr. i forhold til 2012.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Administrationsomkostninger udgjorde 87,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr., svarende til 8 pct., i forhold til 2012. Denne stigning kan primært henføres til markedsføring af nye låneprodukter, som stiger med 4,8 mio. kr. 2013 var det første år med markedsføring på tv, ydermere er udgifterne til konsulenter steget med 1,4 mio. kr., hvor den primære årsag er evalueringen af Vækstfonden, som foretages hvert tredje år.

Vederlag og gager, herunder bestyrelseshonorarer, er faldet med 0,6 pct. fra 54,2 mio. kr. i 2012 til 53,9 mio. kr. i 2013. Samtidig er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte steget med 8 pct. fra 63 ansatte i 2012 til 68 ansatte i 2013. Den primære årsag til faldet i vederlag og gager er den regnskabsmæssige effekt af lavere niveau for udbetaling af variabel løn for 2012 end forventet ultimo 2012.

EGENKAPITAL

Lov om Vækstfonden indeholder en bestemmelse om, at bestyrelsen i forvaltningen af Vækstfondens midler skal sigte mod, at egenkapitalen mindst udgør 1,7 mia. kr.

Egenkapitalen udgjorde ultimo 2013 2.730,3 mio. kr. (ultimo 2012: 2.717,1 mio. kr.).

Grundkapitalen er forøget med indskud af 5,0 mio. kr. fra staten vedrørende
Proof-of-Business-ordningen. Egenkapitalen er derved påvirket af indskud plus overførsel af årets resultat på 8,2 mio. kr.

PENGESTRØMME

Likvide beholdninger, omfattende obligationsbeholdningen, fratrukket kortvarige træk på kassekreditfacilitet samt kortvarige repolån, udgjorde ultimo 2013 653,2 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til ultimo 2012 på 8,5 mio. kr. De nye aktiviteter, Vækstlån og Ansvarlige lån og udbetalinger til Dansk Vækstkapital, bliver lånefinansieret og har derfor en meget lille likviditetspåvirkning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet bidrager negativt med 260,1 mio. kr. mod positive betalingsstrømme på 2,6 mio. kr. i 2012. Den væsentligste ændring er pengestrømme fra Vækstlån og Ansvarlige lån på -197,1 mio. kr. i 2013 (2012: -12,0 mio. kr.).

De samlede pengestrømme fra investeringsaktivitet er negative med 367,3 mio. kr. (2012: -233,2 mio. kr.). Udbetaling til Dansk Vækstkapital udgjorde i 2013 359,0 mio. kr. (2012: 0,0 mio. kr.). Udbetalinger til fonde og porteføljeselskaber udgjorde i året henholdsvis 307,7 mio. kr. (2012: 322,4 mio. kr.) og 83,3 mio. kr. (2012: 97,6 mio. kr.). Tilbageløb har udgjort 393,5 mio. kr. (2012 218,6 mio. kr.) for fonde, som derved har haft en positiv likviditetspåvirkning i 2013. Tilbageløb på porteføljeselskaber udgjorde 19,4 mio. kr. (2012 16,5 mio. kr.).

De samlede udbetalinger til Syndikeringslån udgjorde 34,6 mio. kr. (2012: 48,3 mio. kr.) i løbet af året.

De samlede udbetalinger til investeringer samt Syndikeringslån udgjorde 784,6 mio. kr. i 2013 (inklusive Dansk Vækstkapital) mod 468,3 mio. kr. i 2012.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde 618,9 mio. kr. (2012 -13,0 mio. kr.) i form af lån på 359,0 mio. kr. fra pensionskasserne i Dansk Vækstkapital samt lånoptagelse på 254,9 mio. kr. til finansiering af vores nye låneaktiviteter, Vækstlån og Ansvarlige lån og endelig 5,0 mio. kr. fra staten vedrørende Proof-of-Business-ordningen (2012: 20,8 mio. kr.).

FORVENTNINGER TIL LIKVIDITET

Omfanget af Vækstfondens fremadrettede investeringsaktivitet afhænger af den tilgængelige likviditet, som primært tilvejebringes via exitter, herunder børsnoteringer, fra eksisterende investeringer samt eventuelt yderligere bevillinger fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Vækstfondens investeringer i Dansk Vækstkapital bliver lånefinansieret via de pensionsinstitutter, som har medvirket til etableringen, og udlånsaktiviteter finansieres ved et statsgaranteret CP-program.

Beslutninger om nye investeringstilsagn beror derfor på en grundig vurdering af de fremtidige forventede udbetalinger på allerede afgivne investeringstilsagn og tilbageløb fra porteføljevirksomheder og -fonde.

Vækstfonden forholder sig på den baggrund løbende til omfanget af de forventede og nødvendige opfølgningsinvesteringer i porteføljevirksomheder og -fonde og sammenholder disse forventninger med det estimerede tilbageløb i form af exitprovenu.

Den samlede udestående tilsagnsforpligtelse til fonde, bortset fra Dansk Vækstkapital, som ikke forventes at have likviditetseffekt de kommende år, udgjorde ultimo 2013 795,8 kr. (ultimo 2012: 1.077,0 mio. kr.), hvoraf hovedparten forventes at blive udbetalt over de næste 5 år.

Ud over investeringstilsagn over for fonde har Vækstfonden pr. 31. december 2013 indgået kautionsforpligtelser, hvor de forventede fremtidige tabsudbetalinger pr. 31. december 2013 udgjorde 261,0 mio. kr. (31. december 2012: 366,5 mio. kr.).

Herudover har Vækstfonden afgivet tilsagn om investeringer til porteføljevirksomheder og Syndikeringslån.

Som et element i kreditpakken fra november 2012, som skal styrke især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder, fik Vækstfonden adgang til at tilbyde nye låneydelser for op til 6,35 mia. kr. over de næste tre år, hertil kommer tilsagn om 945 mio. kr. givet til Vækstlån til iværksættere. Vi forventer at foretage låneudbetalinger i størrelsesordenen 1.200 mia. kr. i 2014. Disse udlån vil blive fuldt ud lånefinansieret og forventes derfor ikke at påvirke Vækstfondens likviditet de kommende år.

Vækstfondens likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december 2013 653,2 mio. kr. (31. december 2012: 661,7 mio. kr.) inklusive obligationsbeholdningen.

USIKKERHEDSFAKTORER

Opgørelsen af en række væsentlige resultat- og balanceposter samt forventningerne til udviklingen i Vækstfondens likviditets- og kapitalberedskab på kort og lang sigt er forbundet med en række usikkerhedsfaktorer, hvoraf de betydeligste nævnes nedenfor. Disse usikkerhedsfaktorer påvirker en række af de regnskabsmæssige vurderinger og skøn, som ledelsen foretager ved regnskabsaflæggelsen, jf. uddybende beskrivelse i afsnittet 'Ledelsens væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger' under 'Anvendt regnskabspraksis'.

De økonomiske konjunkturer synes at have stabiliseret sig med mulighed for en tiltagende vækst fra et lavt niveau. Den europæiske gældskrise er dog fortsat en udfordring, som medfører begrænsninger i virksomheders og bankers muligheder for at opnå den ønskede finansiering. Exittidspunktet for unoterede vækstvirksomheder er under de nuværende markedsbetingelser vanskelige at forudsige. Yderligere udskydelser i forhold til de nuværende forventninger kan medføre behov for yderligere kapital i porteføljevirksomhederne, hvilket kan få indflydelse på værdiansættelsen af selskaberne.

Der er derfor knyttet usikkerhed til særligt værdiansættelsen af Vækstfondens unoterede investeringer i porteføljevirksomheder og -fonde. Dette har betydning for såvel årets resultat som for likviditeten, som er afhængig af tidspunkt, størrelse og sammensætning af salgsprovenu for de fremtidige tilbageløb, som Vækstfonden forventer at opnå.

Vækstkautionsaktiviteterne er udvidet betragteligt i løbet af de sidste tre år, og omfanget af forpligtelser og de potentielle tab er forøget tilsvarende. Vækstkautioner ydes bredt til mindre danske virksomheder inden for alle erhverv, og den generelle konjunkturudvikling kan få indflydelse på, om de foretagne hensættelser vedrørende dette forretningsområde er tilstrækkelige.

Vækstfondens risikostyring i forhold til disse områder er omtalt i afsnittet 'Risikostyring og videnressourcer'.

HÆNDELSER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, som har betydning for bedømmelsen af Vækstfondens finansielle stilling pr. 31.12.2013.