Påtegninger

 

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2013 for Vækstfonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Hellerup, 10. april 2014

   
Christian Motzfeldt, direktør  

 

 

 

Carsten Koch, formand

Kirsten Drejer

 

 

 
Lise Gronø Ole Krog

 

 

 
Lars Mikkelgaard-Jensen Anders Thoustrup

 

 

DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER

 

Til erhvervs- og vækstministeren

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vækstfonden for perioden 1. januar-31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i lov om Vækstfonden og årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden og årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Vækstfondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Vækstfondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2013 i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden og årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

 

København, 10. april 2014

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

   
Anders O. Gjelstrup, statsautoriseret revisor   Per Rolf Larssen, statsautoriseret revisor

 

 

Rigsrevisionen

 

   
Lone Strøm, rigsrevisor               Morten Henrichsen, kontorchef