Anvendt regnskabspraksis


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om Vækstfonden samt bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder af Vækstfondens størrelse (klasse C stor) med de tilpasninger, der er en følge af Vækstfondens særlige karakter.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da der alene er mindre præsentationsmæssige forskelle mellem et koncernregnskab og det udarbejdede regnskab. Koncernregnskabet vurderes ikke at bidrage yderligere til regnskabslæserens forståelse af Vækstfondens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Vækstfondens aktiviteter og pengestrømme.

Vækstfondens regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Vækstfonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå Vækstfonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

LEDELSENS VÆSENTLIGSTE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER

I overensstemmelse med lovgivningen udarbejdes årsregnskabet ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Disse foretages af Vækstfondens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske.

De områder, som indebærer en høj grad af kompleksitet, eller hvor skøn og vurderinger er væsentlige, er følgende:

  • Værdiansættelsen af kapitalandele i fonde, som er baseret på en vurdering af regnskabsaflæggelsen for disse fonde. Denne indebærer samme skøn som nævnt nedenfor i relation til egenkapitalindskud samt lån til porteføljevirksomheder.
  • Egenkapitalindskud samt lån til porteføljevirksomheder, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne, herunder af de underliggende porteføljevirksomheder, der er investeret i, hvis værdier i overvejende grad består af immaterielle værdier, og som kræver fortsat tilførsel af kapital. Ledelsen har ved målingen af værdien af disse investeringer foretaget skøn over porteføljeselskabernes udviklingsstadium og forventede fremtidige udvikling, fortsatte finansieringsbehov og kommercialiseringsmuligheder.
  • Vækstkautioner (under den gamle ordning), hvor der er væsentlige skøn forbundet med opgørelsen af sandsynligheden for, at kautionerne bliver udbetalt, og dermed med den tabshensættelse, som er foretaget. Der er i 2013 ændret regnskabsmæssige skøn for hensættelse til tab på de primære erhverv omtalt i note 24. Syndikeringslån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Ansvarlige lån, hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. 
  • Vækstlån (herunder også Vækstlån til grønne investeringer og Vækstlån til iværksættere), hvor der er væsentlige skøn forbundet med vurderingen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages.
  • Forventningerne til udviklingen i Vækstfondens likviditets- og kapitalberedskab.


RESULTATOPGØRELSE


Afkast af obligationer, aktiebeholdning m.v.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Herudover indeholder posten kurtage i forbindelse med køb og salg af obligationer og modtaget udbytte. Der er foretaget periodisering af renteindtægter af obligationer, bankindestående og udlån.

Posten indeholder endvidere renteomkostninger i relation til optagelse af kortvarige banklån mod sikkerhed i obligationer indgået i form af repoforretninger (kortfristede lån med sikkerhed i obligationer).

Resultat af udlånsaktivitet

Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen og omfatter såvel forfaldne som periodiserede renter frem til balancedagen.

Stiftelsesprovisioner består af en fast og en variabel del. Den faste del indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for udstedelse af lånet, mens den variable del periodiseres ud over lånets løbetid.

Eventuelle tabsrefusion fra staten indregnes som en hensat forpligtelse. Tab herudover vil blive indregnet i resultatopgørelsen. Nedskrivningen af værdien af de enkelte lån sker løbende efter enten individuel eller gruppevis nedskrivningsmodel.

Præmieindtægter

Der er foretaget periodisering af præmieindtægter vedrørende Vækstkaution og
Kom-i-gang-lån.

Tilskud til netværksaktiviteter

Tilskud til netværksaktiviteter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at disse afholdes.

Tilskud fra staten

Tilskud fra staten til understøttelse af Vækstfondens investeringsaktiviteter indregnes under grundkapital i egenkapitalen i det år, hvori tilskuddet modtages. Tilskud fra staten bestemt til refusion af omkostninger afledt af udøvelsen af den tilskudsbestemte aktivitet indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at den tilskudsbestemte aktivitet gennemføres.

Tilskud, som er gjort betingede, indregnes som hensatte forpligtelser, indtil betingelserne er opfyldt.

Tab og hensættelser på Vækstkautioner

Vækstfonden vurderer løbende tabsudviklingen for Vækstkautioner under den gamle ordning med henblik på fastlæggelse af det generelle fremtidige hensættelsesniveau. Vækstkautioner opdeles i grupper, og der hensættes på baggrund af det forventede tab til den pågældende gruppe.

Tabsdækningen på den nye ordning er maksimeret til den tabsrefusion, som vi har modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Dermed har tab på ordningen ingen negativ resultateffekt.

Hensættelse til fremtidige udstedelser af kautioner

I henhold til administrationsaftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Vækstfonden vedrørende kautionsordningerne skal Vækstfondens administrationsomkostninger ved ordningerne dækkes af præmieindtægter. I det omfang præmieindtægterne overstiger administrationsomkostningerne, skal disse overføres til en hensættelse til dækning af tab på fremtidig udstedelse af kautioner.

Refusioner og honorarer

Refusioner og honorarer omfatter refusion af administrationsomkostninger i relation til kautionsordningerne, forvaltningshonorarer i relation til forvaltning af eksterne fonde, herunder Dansk Vækstkapital, samt refusion af omkostninger til Proof-of-Business-ordningen (netværks-aktiviteter). Indtægterne periodiseres.


BALANCE 


Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør tre til fem år.

Materielle anlægsaktiver: Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid, som udgør mellem tre og otte år. Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede brugstid. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over tre til fem år.

Nyanskaffelser med en værdi under 25.000 inklusive moms indregnes fuldt ud i anskaffelsesåret under administrationsomkostninger i resultatopgørelsen.

Kapitalandele i fonde

Kapitalandele i fonde, der alle er unoterede, måles til Vækstfondens andel af fondenes dagsværdi. Ved opgørelsen af fondenes dagsværdi er International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines' (IPEV) principper for værdiansættelse anvendt for porteføljeinvesteringerne, jf. uddybende omtale under afsnittet 'Egenkapitalindskud'. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapitalindskud

Egenkapitalindskud består af kapitalandele i primært unoterede virksomheder. Unoterede egenkapitalindskud indregnes ved initialinvestering til kostpris. Kostprisen omfatter de ved kapitaltegningen indskudte beløb. Ved konvertering af lån opgøres kostprisen til værdien af den konverterede fordring på konverteringstidspunktet. Efterfølgende måles kapitalandele i porteføljeselskaber på balancedagen til dagsværdien opgjort efter IPEV's principper og indregnes til dagsværdi på balancedagen.

Børsnoterede aktier måles med udgangspunkt i børskursen ved regnskabsperiodens udløb.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Udlån (Syndikeringslån, Ansvarlige lån og Vækstlån)

Udlån indregnes til nominelle værdier med fradrag af konstaterede tab og hensættelser til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender opdeles i individuelle og gruppevise nedskrivninger. Der foretages individuelle nedskrivninger, når der er objektiv indikation for værdiforringelse af et udlån. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på det enkelte engagement.

Der foretages en gruppevis vurdering af udlån, hvorpå der ikke er foretaget individuelle nedskrivninger. Den gruppevise vurdering foretages på homogene grupper af udlån. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, som ved behov vil blive tilpasset Vækstfondens egen låneportefølje.

Værdipapirer, obligationer

Obligationer måles til dagsværdi, der opgøres ud fra den noterede markedskurs ved regnskabsårets udgang. Obligationer, der er udtrukket i umiddelbar forlængelse af regnskabsårets afslutning, optages til kurs 100.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilsagnsforpligtelser

Tilsagnsforpligtelser, der er reduceret for hensættelser til imødegåelse af forventede tab, optages uden for balancen under andre forpligtelser.

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Omregning af valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Salgs- og tilbagekøbsforretninger vedrørende obligationer

Solgte obligationer, hvor der samtidig er indgået aftale om tilbagekøb (repoforretning) med en bank, indregnes i balancen, som om værdipapiret fortsat var i behold. Det modtagne beløb opføres som gæld til banker, og forskel mellem købs- og salgskurs indregnes som renteudgifter i resultatopgørelsen.

Værdipapirer, som indgår i repoforretninger, behandles som aktiver stillet som sikkerhed for forpligtigelser.

Afkastet af værdipapirerne indregnes i resultatopgørelsen.

Skat

Fonden er friholdt for skattepligt.


PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på drifts- og kautionsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra drifts-, kautions- og udlånsaktivitet

Pengestrømme fra drifts- og kautionsaktivitet omfatter udbetalinger vedrørende drift og administration, herunder også pengestrømme fra investeringer i immaterielle og materielle driftsrelaterede anlægsaktiver.

Endvidere omfatter posten afkast af Vækstfondens passive investeringer i obligationsformuen, som er en del af fondens likviditetsmæssige beredskab, samt indbetalinger fra udbytte og aktiesalg i relation til medarbejderaktieafgiftsordningen.

Herudover indgår pengestrømme fra kautionsaktivitet bestående af præmieindbetalinger, tabsudbetalinger på nødlidende kautioner samt eventuelle efterfølgende indbetalinger fra realiserede sikkerheder. Indbetalinger fra staten i form af omkostningsrefusioner samt tabsdækning vedrørende Vækstkautioner og Kom-i-gang-lån indgår ligeledes og præsenteres på separat linje.

Pengestrømme i forbindelse med udstedelse af Vækstlån og Ansvarlige lån bestående af udbetalingen af tiltrådte låneaftaler og indbetalinger af ydelser på denne udlånsaktivitet.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter indbetalinger fra staten i form af indskud i relation til investeringsaktiviteter samt optagelse af langfristede lån i relation til finansiering af indskud i Dansk Vækstkapital.

Endvidere optages kortfristede lån ved CP-udstedelser i relation til finansiering af udlånsaktiviteten for Vækstlån og Ansvarlige lån. Der afregnes garantipræmie på 0,15 pct. til staten denne ordning.