Balance

Balance - aktiver pr. 31. december, mio. kr.

Note

 

2013 2012

 

Anlægsaktiver

   
12 Immaterielle anlægsaktiver    
  Software

0,2

0,5

 

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0,2

0,5

 

 

 

 

12 

Materielle anlægsaktiver

 

 

 

Indretning af lejede lokaler

3,7

3,6

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

8,0

4,4

 

Materielle anlægsaktiver i alt

11,7

8,0

 

 

 

 

 

Finansielle anlægsaktiver

   
13 

Kapitalandele i fonde

2.485,9 2.337,5

14

Egenkapitalindskud

485,5 378,2
15

Udlån til porteføljevirksomheder

63,7 61,2
16

Vækstlån og Ansvarlige lån

246,7

12,4

17

Syndikeringslån

93,3

62,4

 

Finansielle anlægsaktiver i alt

3.375,1

2.851,7

 

Anlægsaktiver i alt

3.387,0

2.860,2

       
 

Omsætningsaktiver

   
 

Tilgodehavende obligationsrenter

1,3

4,6

19

Andre tilgodehavender

6,5

4,5

 

Periodeafgrænsningsposter

3,1

1,8

 

Omsætningsaktiver i alt

10,9

10,9

       
18

Værdipapirer, obligationer

1.202,1

1.088,1

       
32 Likvide beholdninger 5,8 6,2
  Aktiver i alt 4.605,8 3.965,4