Note 27.  Gæld til pensionskasser, Dansk Vækstkapital, MIO. KR.          

        2013   2012
Indbetalt primo       -   -
Årets indbetalinger       359,0   -
Indbetalt ultimo       359,0   -
Samlet rentetilskrivning       4,3   -
        363,3   -
             

note 28.  Anden gæld, MIO. KR. 

           
        2013   2012
Vækstlån til grønne investeringer       46,5   -
Løn       5,3   5,9
Feriepenge       7,7   8,2
Skyldige omkostninger m.m.       6,8   7,1
Skyldige omkostninger vedr. Proof-of-Business       3,8   -
        70,1   21,2
             

Note 29.  Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Vækstfondens samlede huslejeforpligtelse udgør 14,1 mio. kr. (31. december 2012: 11,9 mio. kr.), hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører 2014. Øvrige leje- og leasingforpligtelser m.v. udgør 2,4 mio. kr. (31. december 2012: 1,7 mio. kr.), hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører 2014.      

 

Note 30.  Nærtstående parter

Nærtstående parter
Den danske stat betragtes som nærtstående part med bestemmende indflydelse, idet erhvervs- og vækstministeren iht. lov om Vækstfonden fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed samt udpeger bestyrelsen. Endvidere anføres det, at Vækstfonden kan ophæves ved lov, hvorefter statskassen overtager fondens formue og i øvrigt indtræder i fondens rettigheder og forpligtelser.

 

Andre nærtstående parter omfatter bestyrelse og direktion samt disse personers nære familiemedlemmer.

 

Endelig omfatter Vækstfondens nærtstående parter også de fonde og selskaber, herunder Dansk Vækstkapital, hvor Vækstfonden i kraft af ejerandele har bestemmende eller betydelig indflydelse.

 

Transaktioner med nærtstående parter
Vækstfonden har i 2013 modtaget 5,0 mio. kr. i indskud fra staten i relation til Proof-of-Business-ordningen (2012: 20,8 mio. kr.). Der henvises til egenkapitalopgørelsen for en nærmere specifikation.

 

Vækstfonden har i 2013 modtaget 23,6 mio. kr. (2012: 48,6 mio. kr.) i tabsrefusion vedrørende Vækstkautionsordningerne. Ydermere har Vækstfonden i 2013 modtaget 50,0 mio. kr. (2012: 0,0 mio. kr.) vedr. Vækstlån til grønne investeringer. De nærmere vilkår herfor er aftalt med Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 10.

 

Transaktioner med andre nærtstående parter er foretaget på markedsmæssige vilkår.

 

note 31.  pengestrømme fra kautions- og garantiordninger, netto, MIO. KR. 

    2013    2012
Præmieindbetalinger   45,4   44,8
Tabsudbetalinger, garantiordninger, netto   -79,2   -67,0
I alt     -33,8   -22,2
         

note 32.  Likvider og obligationsbeholdning, MIO. KR.    

    2013   2012
Værdipapirer, obligationer   1.202,1   1.088,1
Likvide beholdninger   5,8   6,2
Bankgæld, repoforretning   -526,4   -432,6
Bankgæld, kortfristet kassekredit   -28,3   -
I alt   653,2   661,7
Vækstfonden optager kortvarige banklån med sikkerhed i obligationer i form af repoforretninger i forbindelse med den kortsigtede likviditetsstyring.