Året i hovedtræk

Højt aktivitetsniveau


I 2013 medvirkede Vækstfonden til finansiering af flere end 500 små og mellemstore virksomheder for et samlet beløb på 1,8 mia. kr. 484 har fået lån eller kaution. 104 har fået tilført ny egenkapital - enten fra vores afdeling VF Venture, der investerer direkte i opstartsvirksomheder, eller fra en af de fonde, vi har investeret i. Aktivitetsniveauet er tilfredsstillende, især set i lyset af de store ændringer, der skete i produktporteføljen af lån og kautioner ved årets start. 

Nye lån og kautioner

Vækstlånproduktet var en del af kreditpakken, som blev vedtaget i slutningen af 2012, og gav os mulighed for at yde lån til virksomheder inden for en ramme på op til 6 mia. kr. Introduktionen af Vækstlånene og omlægningen af Vækstkautionsordningen har taget tid og ressourcer hos os og vores samarbejdspartnere, så vores samlede aktivitetsniveau i 2013 var en kende lavere, end vi på forhånd havde regnet med.

Det har således krævet en betydelig indsats at opbygge kendskab til de nye lån blandt banker, rådgivere og virksomheder samt at få etableret de nødvendige systemer og juridiske rammer for samarbejdet med virksomheder og banker. Kendskabet til de nye lån og antallet af låneansøgninger steg markant i årets løb, og den aktuelle efterspørgsel tyder på, at aktivitetsniveauet i 2014 vil blive væsentligt højere end i 2013. 

Spændende investeringer

VF Venture og de fonde, Vækstfonden har investeret i - herunder Dansk Vækstkapital - har investeret i 36 nye virksomheder i flere forskellige brancher. Derudover fik 82 virksomheder fra den eksisterende portefølje tilført frisk kapital. I 2013 har vi investeret direkte i seks nye spændende virksomheder inden for it, industriel teknologi, medico og cleantech.

Årets resultat

Resultatet for 2013 viste et overskud på 8 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2012. Heraf udgør Vækstfondens andel af resultatet i Dansk Vækstkapital -34 mio. kr. Det er helt sædvanligt, at investeringsfonde i en tidlig fase, som Dansk Vækstkapital, udviser et underskud i denne størrelsesorden. Eksklusive resultatpåvirkningen fra Dansk Vækstkapital er resultatet et overskud på 42 mio. kr. 

Vækstfonden er en revolverende fond og har derfor behov for et løbende tilbageløb fra eksisterende investeringer for at kunne foretage nye investeringer i fremtiden. Det er således positivt, at regnskabet udviser et overskud omend beskedent. Et højere og konkurrencedygtigt afkast er imidlertid afgørende for, at private investorer også fremadrettet vil komme med kapital til danske fonde, der investerer i risikobetonede aktiver. På den baggrund er årets resultat alligevel ikke helt tilfredsstillende og skal forbedres i de kommende år. Behovet for bedre resultater fra fondene understreges af, at vores investeringer i fonde set over de seneste fem år har givet et samlet resultat på -85 mio. kr. 

Største nedskrivninger

I 2013 var det fondsporteføljen, der påvirkede årets resultat negativt. Her så vi bl.a. kursfald på noterede selskaber og nedskrivninger på flere unoterede virksomheder. Eksempelvis udløste Sanofis udskydelse af en ansøgning om FDA-godkendelse af lægemidlet Lixisenatid (Lyxumia) et kursfald i Zealand Pharma, og vi har samlet set haft et værdifald på 52 mio. kr. på vores aktiebeholdning i selskabet i 2013. I 2014 er aktien dog igen steget betydeligt. Den største nedskrivning i fondsporteføljen var på 74 mio. kr. og blev foretaget i selskabet Atonomics. I VF Venture var det navnlig i gruppen af cleantech-virksomheder, der blev foretaget nedskrivninger. 

Væsentligste opskrivninger

Men der var dog også mange positive udviklingstræk i porteføljevirksomhederne, der gav anledning til opskrivninger. I VF Ventures portefølje har Muuto, ipvision, Universal Robots og SwipBox alle haft et godt år med solid vækst i omsætning og indtjening. I fondsporteføljen afsluttede Erhvervsinvest sin første fond med en flot afkast på 2,9 gange den investerede kapital. Ligeledes har selskaberne Asetek, Evolva og Forward Pharma vist en meget positiv værdiudvikling i årets løb. Asetek er i porteføljerne hos Sunstone Capital og Northzone. Evolva ligger i Sunstone Capitals portefølje af life science-virksomheder. Forward Pharma ligger i porteføljen hos Nordic Biotech.

Forventninger til 2014

Hovedtemaerne i 2014 er at komme endnu længere ud med Vækstlån til små og mellemstore virksomheder med lønsomme vækstplaner samt at skabe mere værdi i porteføljen af virksomheder, der har fået en egenkapitalinvestering fra Vækstfonden. Samlet set forventer vi at finansiere omkring 700 virksomheder i 2014, hvilket er væsentligt flere end i 2013. Stigningen skyldes, at efterspørgslen og kendskabet til vores lån og kautioner er højere end tidligere, og at vi har udvidet vores kapacitet og geografiske dækning med en ny afdeling i Randers. Vi forventer et positivt årsresultat i 2014 på et trecifret millionbeløb.